سوالات پر تکرار


چرا در برخی مواقع نقاط ردیابی در فواصل طولانی ثبت نمی شود؟
در این مواقع به احتمال قوی اینترنت گوشی قطع یا بسیار ضعیف بوده که عدم ثبت نقطه امری طبیعی می باشد.

Close